Roomacker Tielrode

Op 27 februari 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Gemeenteraad

Als N-VA fractie willen wij het massaal protest van de inwoners van Tielrode niet naast ons neerleggen. We luisteren aandachtig naar hun bezorgdheden en zullen deze bezwaarschriften dan ook grondig analyseren.

Ook wij vinden dat er bij deze verkaveling nog heel wat voorwaarden zijn die verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden.  Zo is de ontsluiting van deze verkaveling ondermaats.

We begrijpen de vrees van de omwonende dat de waterproblematiek niet opgelost zou zijn met de voorliggende plannen. Daarom stelt N-VA voor om een tweede opinie te vragen aan een onafhankelijk studiebureau i.v.m. de waterproblematiek en de verkeersafwikkeling.

De N-VA was niet betrokken bij de opmaak van het RUP ( Ruimtelijk Uitvoerings Plan) Tielrode.  

Gezien de gunstige adviezen van de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) hebben wij de definitieve vaststellingen samen met de voltallige CD&V, Open VLD en Vlaams Belang mee goedgekeurd.  Sp.a had lovende woorden over de gevoerde procedure , de inspraak bij de opmaak van het RUP Tielrode.

We betreuren echter dat de bezwaren die nu worden geuit er niet of in veel mindere mate waren bij de opmaak van het RUP. Een goedgekeurd RUP bevat immers de stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden afgeleverd.

In dit RUP zijn zware inspanningen gedaan om potentiële woon - en woonuitbreidingsgebieden: zoals de Paardenpolder en de Durmetuin, te vrijwaren.  Deze gebieden zijn omgezet naar groen.

Het zou echter van zeer slecht bestuur getuigen om nu een definitieve beslissingen te nemen voor of tegen de verkaveling te zijn:

Zonder kennis te hebben van de bezwaren,
Zonder een mobiliteitsstudie,
Zonder een externe studie over de waterproblematiek,
Zonder alle juridische en financiële gevolgen van het niet toekennen van de verkavelingsvergunning te kennen. Financiële consequenties die ten lasten komen van de bevolking van Temse

Daarom vragen wij aan het schepencollege, dat het bevoegd orgaan is om deze kwestie te behandelen, dit verder te onderzoeken.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is